Home » Contact » De Tinnen Soldaat

Algemene voorwaarden:

1. Algemeen De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen De Tinnen Soldaat en een koper waarop De Tinnen Soldaat deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Totstandkoming overeenkomst Een koopovereenkomst komt tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de koper, onder aanleiding van een door de koper gedane bestelling. Deze opdrachtbevestiging geschiedt doorgaans binnen 24 uur na de bestelling in de vorm van een e-mail. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.

3. Aanbiedingen Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is vernoemd. De door De Tinnen Soldaat opgegeven prijzen zijn inclusief emballage en BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede exclusief verzend- en eventuele vervoerskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4. Betaling Betaling dient te geschieden binnen 5 dagen na opdrachtbevestiging. Annuleren van een bestelling dient binnen 5 dagen van een bestelling te geschieden. Reclame schort de betalingsverplichting niet op. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.

5. Levertijd De bestelde artikelen worden in de regel binnen 10 werkdagen na ontvangst van betaling geleverd, tenzij anders bij het artikel vermeldt. In geval van verschillende levertijden wordt de langste levertijd aangehouden. In het uitzonderlijke geval dat het artikel (tijdelijk) niet meer leverbaar is, behoudt De Tinnen Soldaat zich te allen tijde het recht voor om, naar keuze van de klant, hetzij het product op een later tijdstip te leveren, hetzij voor gratis herlevering zorgen van een vergelijkbaar product qua kwaliteit en prijs, hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag. Bij niet tijdige levering dient De Tinnen Soldaat schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ongeacht het hiervoor bepaalde behoudt De Tinnen Soldaat het recht voor een naleveringstermijn van 10 werkdagen, gedurende welke de koper de aflevering alsnog dient te accepteren. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor. Na een levertijd welke de overeengekomen levertijd met meer dan 14 dagen overschrijdt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

6. Bedenktijd De wettelijke bedenktijd is sinds 13 juni 2014 veertien dagen. Deze 14 dagen gaan in op het moment dat de koper het product ontvangt. De koper moet het product binnen 14 dagen na ontbinding terugsturen. De kosten voor het terugsturen van het product zijn voor rekening van de koper. Indien het product geopend is door de koper, vervalt de bedenktijd.

7. Verzending Bij verzending heeft u keuze uit verzending via GLS Hiervoor rekenen wij €5,00 per bestelling. Bestellingen zijn verzekerd tot een bedrag van € 500,00.

8. Onderzoek en reclames De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan De Tinnen Soldaat te melden. Reclame inzake leveranties dienen binnen 7 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt schriftelijk aan ons gedaan te worden. Bij gebreke hiervan wordt De Tinnen Soldaat geacht in overeenstemming met haar verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig wordt gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal De Tinnen Soldaat naar keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper de teruggenomen goederen crediteren (minus eventuele betaalde verzendkosten). De kosten van het terugsturen van artikelen is voor rekening van de klant. Ongefrankeerde pakketten worden niet geaccepteerd. U kunt onze klantenservice bereiken via e-mail: tinnensoldaat@hotmail.com

9. Geschillen Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen De Tinnen Soldaat en de koper mochten ontstaan.

10. Buitengerechtelijke incassokosten Indien De Tinnen Soldaat wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moet maken, is de koper verplicht de kosten volledig aan De Tinnen Soldaat te vergoeden.

11. Overmacht Indien De Tinnen Soldaat door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van De Tinnen Soldaat wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. De partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

12. Garantie Met betrekking tot producten van derden is De Tinnen Soldaat tot geen verdere garantie gehouden dan welke zij van haar leveranciers heeft verkregen of welke de leveranciers rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van De Tinnen Soldaat liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade, doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. De Tinnen Soldaat is tot geen garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

13. Aansprakelijkheid Voor enige directe of indirecte schade waarvoor De Tinnen Soldaat in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal De Tinnen Soldaat niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van De Tinnen Soldaat. De klant vrijwaart De Tinnen Soldaat te dezer zake tegen alle aanspraken van derden. De aansprakelijkheid van De Tinnen Soldaat blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat De Tinnen Soldaat de klant maximaal in rekening had kunnen brengen. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door De Tinnen Soldaat ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

14. Overige bepalingen In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden. In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze algemene voorwaarden beslist altijd de directie van De Tinnen Soldaat.
Geopende producten worden niet teruggenomen.

 

15. Acties en kortingen

De 20% leegverkoop actie is niet te combineren met andere acties of kortingen en geldt niet op producten die al zijn afgeprijst.